Vill du nå en kostnadseffektiv och miljöriktig avfallshantering i era byggprojekt?

Svensk Avfallsrådgivning är ett oberoende konsultföretag med expertis inom avfallsområdet. Vi har lång erfarenhet inom olika branscher att uppnå en kostnadseffektiv och miljöriktigt avfallshantering.

Med bakgrund i det nationella målet att 70 % av det icke-farliga avfallet i Sverige ska gå till förberedande för återanvändning, materialåtervinning eller annat materialutnyttjande följer en rad lagar och krav att förhålla sig till i byggbranschen. Svensk Avfallsrådgivning gör nu en satsning för att proaktivt bistå byggföretagen att i god tid möta dessa krav i praktiken och samtidigt minimera sina avfallskostnader.

Hur ni praktiskt hanterar avfall i era projekt är en av de viktigaste frågorna som avgör hur ert företag påverkar miljön och huruvida ni uppfattas som ett hållbart byggföretag. Sveriges Byggindustrier har sedan tidigare utformat omfattande stöd i avfallsfrågor genom riktlinjerna för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning. Nu kan ni även få praktiskt stöd från oss på Svensk Avfallsrådgivning.

Vårt erbjudande syftar till att stödja er i arbetssätt, dokumentation och åtgärder som krävs för att möta befintliga och kommande krav i era byggprojekt. Det kan röra sig om att bistå med avfallsexpertis vid utformning/tolkning av bygghandlingar, utforma avfallshanteringsplan vid ansökan om bygg- eller rivningslov eller att upphandla rätt avfallsentreprenör som kan bortforsla och behandla avfallet från era byggprojekt. Vi kan även utbilda er personal och utforma arbetssätt för att effektivt hantera det avfall som uppstår under er byggprocess.

Välkomna att kontakta oss!