Vad vi gör

Analys
Svensk Avfallsrådgivning skapar en tydlig målsättning genom att inventera uppdragsgivarens aktuella avfallssituation. Vi analyserar uppdragsgivarens verksamhet utifrån kriteriet att minimera uppkomst av avfall och lämnar förslag på eventuella förändringar, allt inom ramen för miljöbalken. Vår analys bygger alltid på att åstadkomma en Strategisk Hållbar Avfallshantering.

Upphandling
Svensk Avfallsrådgivning arbetar med alla typer av upphandlingar inom avfallsområdet exempelvis val av avfallsentreprenör eller maskinvaruleverantör. Vår gedigna erfarenhet och expertkompetens sträcker sig från offertberedning till utvärdering och slutligen implementering. Företagets speciella styrka är vårt oberoende gentemot övriga aktörer i branschen.

Lagar
Lagstiftningen inom avfallsområdet förändras snabbt och för att kunna upprätthålla detta krävs spetskompetens. Svensk Avfallsrådgivning säkerställer på så sätt våra uppdragsgivares speciella framtida behov.

Utbildning
För att kunna svara upp mot de förväntningar som krävs utbildar Svensk Avfallsrådgivning företagens personal inom miljöområdet i allmänhet men avfallssegmentet i synnerhet. Vi ser till att anpassa lösningar för uppdragsgivaren, allt från större projekt till mindre workshops.

Profilering
Inom miljöområdet är det ytterst viktigt att ligga i framkant för att profilera sin verksamhet. Svensk Avfallsrådgivning medverkar till att förbättra och utveckla verksamhetens profilering inom ramen för ett hållbarhetsperspektiv.

Manualer
Varje verksamhet är oftast unik och kräver således specifika interna sorteringsmanaler för sitt verksamhetsavfall. Svensk Avfallsrådgivning skräddarsyr uppdragsgivarens behov av sorteringsmanualer både i webbutförande och i pappersformat.

Rapporter/tillsyn
Som avlastning förser Svensk Avfallsrådgivning uppdragsgivaren med konsultinsatser som framställan av miljörapporter till respektive myndighet. Uppdragen innefattas även av att vi säkerställer att uppdragsgivaren erhåller adekvat statistik och EWC – kodning av respektive avfallsfraktion. Dessutom svarar vi för en regelbunden tillsyn av uppdragsgivarens befintliga avfallsavtal både ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv, men även utifrån en ekologisk synvinkel.

Världsmarknadspriser
Svensk Avfallsrådgivning följer världsmarknadspriserna på alla avfallsfraktioner, både vad gäller de kostnadsbelagda avfallsslagen såsom (brännbart avfall, organiskt avfall och avfall som förs till deponi) samt de ersättningsberättigade återvinningsmaterialen (kontorspapper, plast, wellpapp och metaller). Detta betyder att vi kan säkerställa och trygga uppdragsgivrens totala avfallskostnader över tid.